Home » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

   1. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży  produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.boubbles.pl.
   2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Serwisu

    

   1. Definicje
   • Klient– osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem Serwisu nie ma obowiązku otwarcia konta klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
   • Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
   • Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
   • Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.
   • Regulamin Serwisu – regulamin, dostępny na stronie internetowej www.boubbles.pl określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.
   • Serwis – strona internetowa www.boubbles.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.
   • Sprzedawca –  Boubbles Dominika Piechowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod marką Boubbles z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: Glinno 268C/8, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 7882033926. Dane kontaktowe: e-mail: info@boubbles.com
   • Strony– Sprzedawca oraz Klient.
   • Umowa –umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu
   • Zamówienie– złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

    

   1. Rejestracja
   • Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji lub utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu.
   • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie (w szczególności: rejestracji; zasad korzystania z Serwisu; przetwarzania danych osobowych; powiadomień) zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu boubbles.pl, którego zaakceptowanie jest konieczne do korzystania z Serwisu.

    

   1. Sprzedaż Produktów
   • Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.
   • Złożenie Zamówienia:
    • Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych bez konieczności zalogowania się do Konta Klienta.
    • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (bez możliwości łączenia zamówień).
    • Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.
    • Zamówienie zostaje zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
    • oczekiwania na realizację Zamówienia;
    • odstąpienia od Zamówienia;
    • Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
    • Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
    • Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.
    • Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.
    • Umowa zostaje zawarta:
   • w przypadku, gdy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;
   • w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.5  – z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.
   • W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.
    • Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
    • Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:
    • płatność przelewem bankowym,
    • Płatność elektroniczna – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: PayPro SA.
    • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

    

   • Paypal
    • W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.
    • W przypadku wyboru płatności kartą , dostawa produktów jest realizowana po otrzymaniu pozytywnej autoryzacji karty. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
    • Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.
    • Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (od 24h przy produktach dostępnych od ręki do 14dni roboczych przy produktach personalizowanych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.
    • Wraz z przesyłką Klient otrzymuje dowód zakupu lub w formie elektronicznej.
    • Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
   • Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
    • Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.
   • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
    • zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;
    • wprowadzania i wycofywania Produktów;
    • przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.
    • wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.
   • Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
   • Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami lub na wskazany adres e-mail.
   • Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
   • Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.
   • Prawo odstąpienia od Umowy
    • Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).
    • Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu. Nie dotyczy produktów personalizowanych, oraz wyprodukowanych na indywidualne zamówienie.
    • Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy

    

   • Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu
   • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.
   • Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania rzeczy należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

    

   1. REKLAMACJE
   • W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
   • Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając je na adres Boubbles Dominika Piechowiak, 64-300 Nowy Tomyśl, Glinno 268C/8 lub na adres e-mail: info@boubbles.pl
   • Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).
   • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
   • W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:
   • na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.
   • W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.
   • Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów. \

    

   1. Zmiana Regulaminu
   • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
   • zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany podczas logowania do Serwisu. Warunkiem korzystania z Serwisu będzie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usunięte a umowa zawarta z Klientem rozwiązana.
   • Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

    

   1. Postanowienia końcowe
   • Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
   • W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.
   • W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

    

   1. Prawo odstąpienia od umowy
   • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).
   • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę – tj. Boubbles Dominika Piechowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod marką Boubbles , Glinno 268C/8, 64-300 Nowy Tomyśl, mail: info@boubbles.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
   • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   • Skutki odstąpienia od umowy
   • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Produkty) na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Produktów).
   • Zwracane produkty powinny posiadać oryginalne opakowanie, wszystkie metki oraz nie nosić śladów użytkowania.

    

X